Càlcul i problemes

Taller de càlcul i resolució de problemes dirigit als alumnes de primària que vulguin millorar o que presentin dificultats per seguir el ritme habitual del curs en aquesta àrea.

Objectius:

 • Millorar l’agilitat i la rapidesa en el càlcul.
 • Guanyar seguretat en el càlcul d’operacions.
 • Reduir el nombre d’errors de càlcul.
 • Treballar el raonament a través de la resolució de problemes.

Continguts:

 • Iniciació a la suma.
 • Sumar emportant-ne.
 • Problemes de suma.
 • Iniciació a la resta.
 • Restar emportant-ne.
 • Problemes de resta.
 • Les taules de multiplicar.
 • Multiplicar per una xifra.
 • Multiplicar per més d’una xifra.
 • Problemes de multiplicació.
 • Dividir per una xifra.
 • Dividir per més d’una xifra.
 • Problemes de divisió.
 • Problemes d’operacions combinades: suma, resta, multiplicació i divisió.
 • Sumar, restar, multiplicar i dividir per nombres decimals.
 • Iniciació a les fraccions. Suma i resta, multiplicació i divisió de fraccions.
 • Potències.
 • Divisibilitat.
 • Mínim comú múltiple i màxim comú divisor.
 • Problemes de fraccions.

Metodologia

 • Avaluació inicial i final.
 • Programa personalitzat.
 • Grups reduïts.
 • Informe de resultats.